Regulamin

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem z naszego Serwisu.

Definicje i ich interpretacje

Interpretacja

Podane poniżej wymagania opisują znaczenie słów pisanych wielką literą. Znaczenie poniższych definicji musi być takie samo, niezależnie od tego, czy zostały zapisane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Regulamin podlega następującym warunkom:

  •       An affiliate jest definiowana jako firma, która kontroluje, jest kontrolowana lub dzieli wspólną kontrolę ze stroną, gdzie „kontrola” obejmuje posiadanie 50% lub więcej udziałów, własność kapitału lub innych aktywów uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub inne organy kontrolne.
  •       Kraj, w znaczeniu użytym w niniejszej umowie, oznacza Wielką Brytanię
  •       O nas czy niniejsza umowa oznacza również Firmę, „Nas”, „My” lub „Nasz” odnoszą się do? Bitconnect.
  •       A urządzenie to dowolny gadżet, który może połączyć się z Usługą, taki jak smartfony, komputery czy tablety elektroniczne.
  •       technikami w niniejszej umowie odnosi się do Serwisu.
  •       Zasady i Warunki (znane również jako „Warunki”) odnoszą się do niniejszych Warunków, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącej korzystania z Usługi. Umowa Regulaminu została opracowana za pomocą Generatora Regulaminu.
  •       Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych odnosi się do wszelkich usług lub materiałów stron trzecich (w tym informacji, danych, produktów lub usług), które Usługa może wyświetlać, włączać lub udostępniać.
  •       BitConnectstrona internetowa jest pod adresem https://www.bitconnect.co
  •       You odnoszą się odpowiednio do osoby korzystającej lub uzyskującej dostęp do Usługi lub do firmy lub innego podmiotu prawnego, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej.

Potwierdzenie

Jak napisano powyżej, są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi, a także umowa, którą Ty i Spółka zawarliście. Niniejszy Regulamin opisuje wszystkie prawa i obowiązki użytkowników dotyczące Usługi.

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego są uzależnione od akceptacji i wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników oraz tych, którzy korzystają z Usługi lub uzyskują do niej dostęp.

Korzystając z Usługi lub uzyskując dostęp do niej, zobowiązujesz się do wykonywania czynności określonych w Regulaminie. Jeśli sprzeciwiasz się jakiemukolwiek aspektowi niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z Usługi.

Reprezentujesz osobę, która ma co najmniej 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usługi.

Twoja akceptacja i przestrzeganie Polityki prywatności firmy są również wymagane do uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i praktyki dotyczące gromadzenia, przetwarzania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny, a także Twoje prawa do prywatności oraz sposób, w jaki prawo chroni Twoje dane i działania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę.

Firma nie ma żadnej władzy nad treścią, polityką prywatności lub praktykami jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych lub usług i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić, bezpośrednio ani pośrednio, odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione lub rzekomo poniesione w wyniku lub w związku z korzystaniem lub uzależnieniem od takich towarów, treści lub usług dostępne na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy uważne zapoznanie się z naszymi warunkami i zasadami oraz polityką prywatności wszelkich zewnętrznych witryn internetowych lub usług, do których uzyskujesz dostęp.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Twojego dostępu w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu, który może obejmować między innymi naruszenie niniejszych Warunków.

Niezwłocznie cofniemy Twoją zgodę na korzystanie z Usługi, jeśli naruszysz niniejszą umowę.

Ograniczenie odpowiedzialności

Bez względu na jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i jej partnerów na podstawie dowolnego postanowienia niniejszych Warunków, jak również Twoje jedyne i wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe, są ograniczone do wartości faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługę lub 100 USD, jeśli nie nabyłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Firma i jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, szczególne, pośrednie lub towarzyszące szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym między innymi szkody z tytułu utraconych zysków, utraty danych lub innych informacji, przerw w działalności, obrażeń ciała lub utraty prywatności) wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania lub sprzętu osób trzecich.

Niektóre stany nie zezwalają na usunięcie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji lub odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, więc niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. Odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo w tych stanach.

Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNE”

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, Firma, w imieniu firmy i jej Członków oraz odpowiednich właścicieli praw i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, ustawowych, dorozumianych lub innych, dotyczących Usługi, w tym wszystkie domniemane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego powodu i nienaruszania praw. Bez ograniczania powyższego, Firma nie gwarantuje, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie pożądane rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie prowadzić działalność bez zakłóceń, będzie spełniać jakąkolwiek skuteczność, standardy niezawodności, być wysoce niezawodne lub że wszelkie rozbieżności i wady mogą lub będą naprawiane.

Bez powiadomienia w dowolnym momencie, ani Spółka, ani żaden z dostawców Korporacji nie przedstawia ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych (i) w odniesieniu do warunków działania lub dostępności Usługi lub treści, danych, materiałów lub elementów, których dotyczy poniżej; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub bez winy; (iii) precyzji, użyteczności lub aktualności jakichkolwiek danych lub treści tworzonych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa będzie wolna od wirusów lub innych.

Ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają usunięcia niektórych gwarancji lub ograniczenia ustawowych praw konsumenta, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Jednak w takim scenariuszu ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo.

Prawo

Niniejsze Warunki oraz korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu danego kraju, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Do korzystania z naszej Usługi mogą mieć zastosowanie dodatkowe przepisy lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli masz wątpliwości lub spór dotyczący Usługi, zgadzasz się rozwiązać je nieformalnie, najpierw kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników w Unii Europejskiej (UE).

Jeśli jesteś podmiotem lub osobą w Unii Europejskiej, będziesz chroniony przez wszelkie obowiązujące przepisy prawa w kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Akceptujesz te warunki, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub został sklasyfikowany jako kraj „wspierający terrorystów” przez rząd USA, oraz (ii) nie jesteś w żadnym rządzie USA lista stron zakazanych lub objętych ograniczeniami.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Rozdzielność

Załóżmy, że jakikolwiek aspekt tych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub nieważny. W takim przypadku zostanie on zmieniony i wdrożony w celu osiągnięcia celów przepisu w maksymalnym stopniu możliwym do zrealizowania zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast pozostałe postanowienia pozostaną zgodne z umową.

Zrzeczenie się

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, niewykonanie przez stronę prawa lub wymaganie skuteczności zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność tej strony do skorzystania z tego prawa lub zażądania danych wyjściowych w dowolnym momencie w przyszłości, ani zrzeczenie się jedno naruszenie wiąże się z rezygnacją z wszelkich kolejnych naruszeń.

 

Tłumaczenia ustne i pisemne

Jeśli udostępniliśmy Ci niniejsze Warunki za pośrednictwem naszej Usługi, Firma mogła je przetłumaczyć. W przypadku sporu zgadzasz się, że pierwszeństwo będzie miał oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszych warunków

Zmiany niniejszych Warunków Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Decyzję o tym, co stanowi istotną zmianę, podejmujemy według naszego wyłącznego uznania.

Zgadzasz się działać zgodnie ze zaktualizowanymi warunkami, jeśli nadal uzyskujesz dostęp do Naszej Usługi lub korzystasz z niej po wprowadzeniu zmian. Prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej i Usługi, jeśli nie zgadzasz się na zmienione warunki, w całości lub w części.

 Kontakt